994 ♂ - Riemer Klazes Rypkema

Stamvader van Yvon Rozijn

Naam:Rypkema
Voornamen:Riemer Klazes
Vader:1988 - Klaas Gerrits
Moeder:1989 - Tjitske Riemers Rijpkema
Partner:995 - Luitske Dirks
Geloof:NH
Beroep:Ontvanger, dorpswachter, bijsitter
Opmerkingen:Al in 1698 was Riemer huurder van de plaatsen met stem no. 4,5,6,10 en 11 te Akmarijp en in 1701 wordt hij genoemd als ontvanger van Akmarijp. In 1710 was hij dorpsrechter van Akmarijp. In dat jaar kocht hij een zate onder Terkaple met stem no. 14 van grietman Van Andringa (voor 575 Cgl). Mede door de erfenis van de in 1714 overleden Dirk Eelkes, niet alleen zijn oom en voormalige curator, maar later ook zijn schoonvader, groeide de personele goedschatting van Riemer in zijn Akmarijpse tijd van 700 naar 2400 Cgl. Hij was in Akmarijp NH-lidmaat. In 1715 verhuisde hij naar Terhorne, waar hij vanaf 1716 genoemd werd als mederechter (bijzitter) van Utingeradeel (Nedergerecht) en vanaf 1717 ook als ontvanger van Terhorne. Hij was daar huurder van de plaatsen met stem no. 6 en 17 en voor de helft eigenaar/verhuurder van de plaats met stem no.4. Hij werd lidmaat NH in Terhorne. In de volgende jaren werd hij verscheidene malen genoemd als koper of verkoper van huizen en landerijen, veelal samen met zijn vrouw en ook als debiteur of crediteur bij het aangaan van leningen. In 1731/32 werd hij vermeld in de bijlagen van de sententies van het Hof van Friesland (Roarda). In 1744 was hij een vermogend man met een gezin van vier personen; in 1749 van vijf personen boven 12 jaar; vermoedelijk woonden toen zijn dochter en schoonzoon bij hem in. In 1755 werd hij genoemd als ouderling en diaken van de NH-gemeente Terhorne. In 1756 werd hij 82 jaar oud genoemd in de bijlagen van de sententies van het Hof van Friesland (Roarda). In 1757 ging zijn bedrijf over in handen van zijn dochter Aafke en zijn schoonzoon Wybe Pieters. Een door Prins Willem V aan de kerk geschonken gebrandschilderd raam (Anno 1761) in de kerk te Akkrum vertoont nog heden zijn wapen. [45]
Levensloop:
ca 1676 Geboren
14-01-1700 Huwelijk te Terkaple met:
995 - Luitske Dirks
03-03-1700 Overig te Akmarijp
Belijdenis gedaan; 23-1-1715 met attestatie vertrokken naar Terhorne
27-10-1700 Kind gedoopt te Akmarijp:
497 - Aafke Riemers Rypkema
1715 Overig te Terhorne
Lidmaat, ingekomen van Akmarijp
1760 Overig te Terhorne
Lidmaat
ca 1764 Overleden te Terhorne
Bijlagen:
Raam in kerk Akkrum met wapen Riemer Rypkema 
Vorige en volgende generaties:
1988 - Klaas Gerrits  
 
Riemer Klazes Rypkema
995 - Luitske Dirks

497 - Aafke Riemers Rypkema
496 - Wybe Pytters

248 - Dirk Wijbes
1989 - Tjitske Riemers Rijpkema 3978 - Riemer Haentjes (Hanckes) Rijpkema
3979 - Aukje Willems
 
Afstammingslijn:
Riemer Klazes Rypkema is vader van
497 - Aafke Riemers Rypkema, moeder van
248 - Dirk Wijbes, vader van
124 - Wybe Dirks Rypkema, vader van
62 - Jarig Wybes Rijpkema, vader van
31 - Rigtje Jarigs Rijpkema, moeder van
15 - Cornelia Goudemond, moeder van
7 - Hendrika Wilhelmina De Geus van den Heuvel, moeder van
3 - Elisabeth Henriëtte Van der Wal, moeder van
1 - Yvon Paul Rozijn

Bronnen: 45

« Toon in overzicht Home