80 ♂ - Thomas Coenraad Smith

Oudgrootvader van Yvon Rozijn

Naam:Smith
Voornamen:Thomas Coenraad
Vader:160 - Hans Coenrad Smit
Moeder:161 - Petronella Alderts
Partner:81 - Geertje Petrus Van der Veer
Beroep:Wolkammersbaas
Opmerkingen:Woont tot zijn dood in kwartier 4-150, wijk G nr. 66 (Brouwersgracht), is tegenwoordig Brouwersstraat 21.

Genoemd in notariële akte 11 december 1823. Jacobus Hannema koopt een schuldbekentenis ten laste van Thomas Coenraad Smith en Geertje Petrus van der Veer, van Albartus Rasschen en Sietske Jelgersma. De laatsten hebben de schuldbekentenis op 16 augustus 1809 verkregen van Akke Pieters Vettevogel, dochter van wijlen Pieter Wytses Vettevogel in leven meester wolkammer. De schuldbekentenis is voor de som van 800 gulden met 5 procent rente per jaar, voor de koop van een huis op 20 januari 1808 in Harlingen.

Genoemd in notariële akte 8 mei 1828. Thomas maakt zijn testament. Zijn kinderen krijgen hun wettige deel. Zijn vrouw Geertje krijgt een kwart van de nalatenschap in eigendom, en een vierde deel in vruchtgebruik. Ook mag zij in het huis blijven wonen.

Genoemd in notariële akte 10 september 1828. Thomas, als president "in sequens" van de armvoogden voor 10/23 deel eigenaar van een Zathe en Lande in Witmarsum. Dit landgoed wordt bij openbare verhuring verhuurd aan de hoogste bieder, te weten Douwe Harings Feenstra, voor en in naam van Douwe Douwes Feenstra en Haring Douwes Feenstra.

In 1832 ingeschreven in Kadaster Harlingen: perceel 1566, in gebruik als huis en erf, 96 m2, klasse 1, belasting 45.
Levensloop:
08-03-1773 Geboren te Harlingen
09-03-1773 Gedoopt te Harlingen (Westerkerk)
19-11-1797 Huwelijk te Harlingen met:
81 - Geertje Petrus Van der Veer
21-11-1813 Kind geboren te Harlingen:
40 - Hendrik Smith
13-11-1818 Overig te Harlingen
Belijdenis gedaan
Adres: Brouwersgracht
11-12-1823 Overig te Harlingen
Genoemd in notariële akte
08-05-1828 Overig te Harlingen
Maakt testament
10-09-1828 Overig te Harlingen
Genoemd in notariële akte
1832 Overig te Harlingen
Ingeschreven in Kadaster
26-04-1851 Overleden te Harlingen
Vorige en volgende generaties:
160 - Hans Coenrad Smit  
 
Thomas Coenraad Smith
81 - Geertje Petrus Van der Veer

40 - Hendrik Smith
41 - Anna Dorothea Heinser

20 - Thomas Hendricus Smith
161 - Petronella Alderts 322 - Allert Sybrands
323 - Hendrikje Thomas
 
Afstammingslijn:
Thomas Coenraad Smith is vader van
40 - Hendrik Smith, vader van
20 - Thomas Hendricus Smith, vader van
10 - Hendrik Smith, vader van
5 - Catharina Smith, moeder van
2 - Dirk Antonius Rozijn, vader van
1 - Yvon Paul Rozijn
« Toon in overzicht Home