60 ♂ - Gerryt Jan Goudemond

Oudvader van Yvon Rozijn

Naam:Goudemond
Voornamen:Gerryt Jan
Vader:120 - Hendrik Willem (Philippus) Goudemond
Moeder:121 - Grietje Korenmans
Partner:61 - Cornelia Steynder
Geloof:Hervormd
Beroep:Blauwverwersknegt
Opmerkingen:Uit de Leeuwarder Courant 17-12-1813:
JOURE, den 15 December. Op den 6den dezer werd alhier van het huis der gemeente afgelezen, de proclamatie van de heeren raden van prefekture van het departement Vriesland, van den 1sten december 1813, waarin Vrieslands edelmoedige jongelingschap wordt uitgenoodigd en aangemoedigd, de wapenen op te vatten, en in den roem der bondgenooten deel te nemen. Hetwelk dan ook ten gevolge gehad heeft, dat, op dien dag en volgende, een aantal personen zich hebben aangediend, en waarvan de volgende dertien zijn aangenomen en goed gedaan, met namen: [...] Gerrit Hendriks Goudemond [...], waaronder een, van 18 jaren, groot was 5 voet 9½ duim rijnlandsche maat; welke personen allen het edelmoedig besluit hebben genomen, vrijwillig, en zonder eenige daarvan vooraf gemaakte bepalingen, dienst te nemen onder het leger van Zijne Koninklijke Hoogheid den Heere WILLEM FREDERIK, Prinse van Oranje en Nassau, Souverein Vorst der Vereenigde-Nederlanden. Heden morgen, ten vijf uren, zijn dezelve van hier, met het grootste genoegen, onder het geroep van: Oranje boven! Lang leve Neerlands Vorst! naar Leeuwarden vertrokken ten einde verder naar de plaats hunner bestemming getransporteerd te worden.
Levensloop:
02-08-1795 Geboren te Leeuwarden
28-08-1795 Gedoopt te Leeuwarden
12-1813 Overig te Joure
Aangenomen als soldaat
18-07-1822 Huwelijk te Haskerland met:
61 - Cornelia Steynder
Oud 26 jaar, geb. te Leeuwarden
25-07-1829 Kind geboren te Haskerland:
30 - Hendrik Willem Goudemond
Adres: Joure
15-05-1880 Overleden te Joure
Weduwnaar van Jacoba van Oosterhout
Vorige en volgende generaties:
120 - Hendrik Willem (Philippus) Goudemond 240 - Philippus Goudemont
241 - Grietie Meinderts
Gerryt Jan Goudemond
61 - Cornelia Steynder

30 - Hendrik Willem Goudemond
31 - Rigtje Jarigs Rijpkema

15 - Cornelia Goudemond
121 - Grietje Korenmans 242 - Jan Gerrits Korenmans
243 - Anna Jans
 
Afstammingslijn:
Gerryt Jan Goudemond is vader van
30 - Hendrik Willem Goudemond, vader van
15 - Cornelia Goudemond, moeder van
7 - Hendrika Wilhelmina De Geus van den Heuvel, moeder van
3 - Elisabeth Henriëtte Van der Wal, moeder van
1 - Yvon Paul Rozijn
« Toon in overzicht Home