3978 ♂ - Riemer Haentjes (Hanckes) Rijpkema

Stamovergrootvader van Yvon Rozijn

Naam:Rijpkema
Voornamen:Riemer Haentjes (Hanckes)
Vader:7956 - Haentje (Hancke) Oeges
Moeder:onbekend
Partner:3979 - Aukje Willems
Opmerkingen:In 1630 was Riemer een van de ondertekenaars van een akkoord tussen dominee Poppius Boorsma van Akmarijp en ingezetenen van dat dorp nopens het leen van St.Johannesga. In 1632 was hij als mederechter van Utingeredeel getuige met enkele baarslieden bij ondertekening van koopakte van 61 pm land door Atze en Meinte Piekes verkocht aan Poppius Boorsma en echtgenote. In 1635 verantwoording als curator t.b.v. de weeskinderen van Oege Haentjes en wel voor wat betreft de goederen van hun grootvader Haentje Oeges; broer Uble Haentjes was bij die gelegenheid curator voor wat betreft de goederen van hun eigen vader. In 1640 was hij eigenaar/gebruiker van de plaatsen met stem no. 5 en 6 te Akmarijp en samen met dominee Poppius Boorsma van plaats met stem no.14 "En Heuven" te Oldeboorn. Hij verkocht in 1639 als curator over de kleinkinderen van de voormalige secretaris van Utingeradeel een zate lands te Oldeboorn. In 1656 legde hij namens zijn overleden schoonvader, Willem Melchers, verantwoording af over de kerkvoogdij-rekening 1652/56 van Terhorne. Van 1656 tot 1667 was hij zelf kerkvoogd aldaar. Voorts was hij mederechter van Utingeradeel. De nalatenschap van hem en zijn eerder overleden vrouw werd in 1679 onder de erfgenamen verdeeld. Zijn grafzerk op het kerkhof van Akmarijp vermeldt niet allen zijn ouderdom, maar ook een deel van het wapen der Rypkema's, m.n. het huismerk. [45]

Uit lidmatenboek Akmarijp (732):
De Bijsitter Riemer Hanckes is in den Heere gerust de 29en Augusti 1669, des morgens ontrent 2 uir, ende is de 2en Septemb[ri] daar aan volgende ter aarde bestelt.
Levensloop:
1593 Geboren
ca 1640 Huwelijk met:
3979 - Aukje Willems
ca 1645 Kind geboren:
1989 - Tjitske Riemers Rijpkema
29-08-1669 Overleden te Akmarijp
02-09-1669 Begraven te Akmarijp
Vorige en volgende generaties:
7956 - Haentje (Hancke) Oeges  
 
Riemer Haentjes (Hanckes) Rijpkema
3979 - Aukje Willems

1989 - Tjitske Riemers Rijpkema
1988 - Klaas Gerrits

994 - Riemer Klazes Rypkema
   
 
 
Afstammingslijn:
Riemer Haentjes (Hanckes) Rijpkema is vader van
1989 - Tjitske Riemers Rijpkema, moeder van
994 - Riemer Klazes Rypkema, vader van
497 - Aafke Riemers Rypkema, moeder van
248 - Dirk Wijbes, vader van
124 - Wybe Dirks Rypkema, vader van
62 - Jarig Wybes Rijpkema, vader van
31 - Rigtje Jarigs Rijpkema, moeder van
15 - Cornelia Goudemond, moeder van
7 - Hendrika Wilhelmina De Geus van den Heuvel, moeder van
3 - Elisabeth Henriëtte Van der Wal, moeder van
1 - Yvon Paul Rozijn

Bronnen: 45

« Toon in overzicht Home