396 ♂ - Hendrik Ter Marsch

Oudbetovergrootvader van Yvon Rozijn

Naam:Ter Marsch
Voornamen:Hendrik
Vader:792 - Berent Ter Mors
Moeder:793 - Lisabeth Sijthof
Partner:397 - Grietje Gerritse Verhaar
Beroep:(Meester)schoenmaker
Opmerkingen:Genoemd in notariële akte 20-9-1740. Hendrik bevestigt de inventaris van de nagalaten boedel van wijlen Jannetje Jans, weduwe van Gerrit ter Marsch, die bij hem in huis woonde.

Genoemd in notariële akte 5-3-1742. Hendrik en Claes Verhaar bewaren elk f 400 voor Aagje Matthijs van den Hardenberg.

Genoemd in notariële akte 17-4-1743. Hendrik en Claes, Matthijs en Barendje Verhaar ontvangen de drie obligaties uit de erfenis van Jannetje Jans (zie #397), en de papieren van het huis in de Reguliersdwarsstraat.

Genoemd in notariële akte 19-8-1743. Hendrik bevestigt de inventaris van de nagelaten boedel van wijlen Aagje van den Hardenberg, weduwe van Barend Slootman.

Genoemd in notariële akte 19-8-1743. Hendrik en de andere erfgenamen van Aagje van den Hardenberg verdelen de erfenis.

Genoemd in notariële akte 7-3-1744. De erfenis van Johanna van de Kamp, weduwe van Willem ter Marsch, broer van Barend vader van Hendrik, wordt verdeeld. Hendrik krijgt f 152:5:15 5/6.

Genoemd in notariële akte 19-2-1748. Hendrik koopt van Claes Verhaar diens 1/5 deel van het huis in de Reguliersdwarsstraat, voor f 950. De koop is voor de schepenen bevestigd 12-3-1748.

Genoemd in notariële akte 19-2-1748. Hendrik verkoopt samen met Barendje Verhaar aan Claes Verhaar hun 1/2 deel van het huis in de Vinkenstraat, voor f 1200.

Genoemd in notariële akte 3-2-1748. Hendrik koopt voor f 1900 van Harmanus Crul en Anna ter Marsch hun 1/2 deel van het huis in de Reguliersdwarsstraat, waar Hendrik al woont. Voor de schepenen bevestigd 21-2-1748.

Genoemd in notariële akte 5-6-1749. Hendrik koopt bij executie een huis aan de Lindengracht, van Jan Gerritsz Thoor en Lucie Posjes of Postgens, voor f 1500.

Genoemd in notariële akte 29-4-1750. Hendrik koopt op een openbare veiling een huis aan de Nieuwe Zijds Voorburgwal, bezuiden de Klimopsteeg, van de erven Arend Krijs, voor f 2800.

Genoemd in notariële akte 23-1-1753. Hendrik verkoopt het huis aan de Lindegracht, aan Hendrik Smit, voor f 1665.

Genoemd in notariële akte 10-9-1753. Hendrik en Grietje verkopen, samen met Claas Verhaar, Jan Alting en Barendje Verhaar, hun deel in twee obligaties beide ten laste van Vriesland, van f 800 en f 500, aan Hermanus Krul.

Genoemd in notariële akte 28-9-1753. Hendrik verkoopt aan Margareta Speijkerman weduwe van Johannes de Bok, een obligatie ten laste van Holland en Westvriesland, ten bedrage van f 1000.

Genoemd in notariële akte 2-7-1767. Hendrik koopt van Jan Alting en Barendje verhaar hun deel van het huis in de Reguliersdwarsstraat, voor f 550.

Genoemd in notariële akte 29-2-1772. Hendrik en Grietje verkopen drie obligaties ten laste van Holland en Westvriesland, groot tweemaal f 1000 en eenmaal f 610, aan de heeren administrateuren en commissarissen directeuren der Eerste Algemeene Amsterdamse Leevendige Probende of Lijfrente Societijt onder de zinspreuk Abundans Messis Spes Seminantis, ten behoeve van hetzelve fonds.

Genoemd in notariële akte 18-3-1772. Hendrik koopt 1/30 van het huis in de Reguliersdwarsstraat van de erven van Claas Verhaar, voor f 137:10.

Genoemd in notariële akte 27-10-1773. Hendrik staat tot f 400 borg voor Jan ter Marsch, in diens functie als "ondergaarder over de Inpost van de Binnen Bieren en het Klijn Zegel daartoe behorende aan eenen der Brouwerijen alhier"

Genoemd in notariële akte 12-9-1775. Hendrik koopt van Johanna ter Marsch een obligatie ten laste van Holland en Westvriesland, ten name van Hermanus Krul, groot "tien honderd Ponden oft Guldens".

Genoemd in notariële akte 15-9-1775. Hendrik en Grietje verkopen twee obligaties, verkregen uit de erfenis van Johannes de Bok en Margaretha Spijkermans, ten name van Holland en Westvriesland, elk groot f 1000, aan de executeurs testamentair van Emanuel der Kinderen.

Genoemd in notariële akte 16-8-1785. Hendrik stelt als executeurs van zijn testament, en als voogden over zijn na te laten minderjarige kinderen, zijn zoons Gerrit, Barend en Hendrik junior. Hendrik ondertekent met een kruisje, kennelijk lukt het schrijven niet meer.

Genoemd in notariële akte 6-6-1788. De boedelinventaris na zijn overlijden is bevestigd. Aan juwelen en goederen laat Hendrik na f 1134:17, aan contant geld en obligaties in totaal f 4830:9.

Genoemd in notariële akte 26-6-1788. Het huis aan de Reguliersdwarsstraat is bij openbare veiling verkocht aan Carel Willem Eiler, voor f 5568:15.

Genoemd in notariële akte 24-9-1788. De erfenis inclusief de opbrengst van het verkochte huis en inboedel wordt verdeeld onder zijn zoons Barend, Gerrit en Hendrik junior, deze krijgen elk een vierde deel a 2954 gulden, 7 stuivers en 6 penningen. De minderjarige kinderen van zoon Jan, te weten Maria Elisabeth en Hendrik, zoon van Jan bij Johanna Schuurman, krijgen samen hetzelfde bedrag.
Levensloop:
07-07-1700 Gedoopt te Delden
08-05-1733 Ondertrouw te Amsterdam met:
397 - Grietje Gerritse Verhaar
Oud 32 jaar, "vader consent te Delden"
Adres: Reguliersdwarsstraat
20-09-1740 Overig te Amsterdam
Bevestigt boedelinventaris
05-03-1742 Overig te Amsterdam
Genoemd in notariële akte
17-04-1743 Overig te Amsterdam
Genoemd in notariële akte
19-08-1743 Overig te Amsterdam
Bevestigt boedelinventaris
19-08-1743 Overig te Amsterdam
Genoemd in notariële akte
07-03-1744 Overig te Amsterdam
Krijgt erfenis
12-04-1744 Kind gedoopt te Amsterdam (NwK):
198 - Jan Ter Marsch
03-02-1748 Overig te Amsterdam
Koopt 1/2 huis in de Reguliersdwarsstraat
Adres: Reguliersdwarsstraat
19-02-1748 Overig te Amsterdam
Koopt 1/5 huis in de Reguliersdwarsstraat
19-02-1748 Overig te Amsterdam
Verkoopt 1/2 huis in de VInkenstraat
05-06-1749 Overig te Amsterdam
Koopt huis aan de Lindegracht
29-04-1750 Overig te Amsterdam
Koopt huis aan de Nieuwe Zijds Voorburgwal
23-01-1753 Overig te Amsterdam
Verkoopt huis aan de Lindegracht
10-09-1753 Overig te Amsterdam
Verkoopt obligaties
28-09-1753 Overig te Amsterdam
Verkoopt obligatie
02-07-1767 Overig te Amsterdam
Koopt deel van huis aan de Reguliersdwarsstraat
29-02-1772 Overig te Amsterdam
Verkoopt drie obligaties
18-03-1772 Overig te Amsterdam
Koopt 1/30 van het huis in de Reguliersdwarsstraat
27-10-1773 Overig te Amsterdam
Staat borg voor zoon Jan
12-09-1775 Overig te Amsterdam
Koopt obligatie
15-09-1775 Overig te Amsterdam
Verkoopt twee obligaties
16-08-1785 Overig te Amsterdam
Stelt executeurs van zijn testament aan
13-03-1788 Begraven te Amsterdam (NzK)
Ten huize van zijn zoon Barend
Adres: Rusland
06-06-1788 Postuum te Amsterdam
Boedelinventaris bevestigd
26-06-1788 Postuum te Amsterdam
Het huis aan de Reguliersdwarsstraat wordt verkocht
24-09-1788 Postuum te Amsterdam
Nalatenschap wordt verdeeld
Vorige en volgende generaties:
792 - Berent Ter Mors 1584 - Jan Mors
 
Hendrik Ter Marsch
397 - Grietje Gerritse Verhaar

198 - Jan Ter Marsch
199 - Maria Brinkman

99 - Maria Elisabeth Ter Mars
793 - Lisabeth Sijthof  
 
 
Afstammingslijn:
Hendrik Ter Marsch is vader van
198 - Jan Ter Marsch, vader van
99 - Maria Elisabeth Ter Mars, moeder van
49 - Maria Elisabeth Onderdijk, moeder van
24 - Petrus Jacobus Van der Wal, vader van
12 - Hendrik Van der Wal, vader van
6 - Petrus Jacobus Van der Wal, vader van
3 - Elisabeth Henriëtte Van der Wal, moeder van
1 - Yvon Paul Rozijn
« Toon in overzicht Home