3560 ♂ - Meijndert Pouwelsz

Stamovergrootvader van Yvon Rozijn

Naam:Pouwelsz
Voornamen:Meijndert
Vader:7120 - Pouwels
Moeder:7121 - Griet Meijndertsdr
Partner:3561 - Trijn Nanninghs
Beroep:Schepen, weesmeester
Opmerkingen:Schepen (1630-1631) en weesmeester (1638-1640) van Koedijk [12]
Harck Jansz wonende in de banne van Warmenhuizen in de Grebmolen, oud omtrent 45 jaar, en Meijnert Pouwelsz wonende op Koedijk, oud omtrent 42 jaar, leggen op 4 september 1627 getuigenis af ten verzoeke van Willem Jansz koperslager te Purmerend. Harck Jansz verklaart dat hij heden 3 weken geleden aan requirant verkocht heeft een stapel kaas wegende 536 pond bestaande uit 55 stukken, en Meijnert Pouwelsz dat hij ten voorschreven dage een stapel kaas aan de rquirant verkocht heeft wegende 704 pond bestaande uit 58 stukken, welke kaas hij getuige met zijn schuit of praam aan de Purmerender schuit ligende aan de hoek van de Schager appelmarkt gebracht en in de Purmerender schuit geleverd heeft. [12]
In Koedijk daagt Jan Adriaensz Schotvanger in 1634 Meijnert de backer om betaling van 27-10-0 ter cause van verschenen onkosten van dijk- en molengeld en anders, ook vanwege Jasper Nannisz; schepenen condemneren hem in hetgeen hem aangaat wezende een rijksdaalder van 2 jaar onkosten van zijn huis van de jaren 1632 en 1633 [12]
In 1649 testeren Meyndert Poulusz en Trijn Nanninghs, echte man en vrouw te Koedijk. Op 17 juni 1651 wijzigen Meijndert Pouwelsze en Trijn Nanningsdr, wonende te Koedijk, hun testament van 8 april 1649; het huis en erf waar zij wonen gaat naar hun (ongetrouwde) kinderen Jan Meijndertsz en Neeltgen Meijnderts, die ook, voor 70 gld per jaar, voor het kind Maarten Pietersse van hun overleden dochter Grietgen Meindertsse zullen zorgen. In 1652 worden de voorafgaande beschikkingen herroepen en testeren Meijndert Pouwelsse en Trijn Nanninghs op de langstlevende, met prelegatering aan Maerten Pietersse, het zoontje van Grietgen Meijnders. [12]
In Koedijk testeren in 1658 Meijndert Pouwels en Trijn Nannis, echte man en wijf, „slap, oudt en olijck van lichaem”, op elkaar de gehele boedel die zij nu samen bezitten zonder door hun kinderen gemolesteerd te worden, die tot aflijvigheid van de langstlevende zich tevreden moeten houden. Bij aflijvigheid van de langstlevende zal Neel Meijnders, hun jongste dochter, tegen 1000 gld het huis en erf hebben waar zij nu tezamen wonen, belend ten noorden Pouwels Meijnders ten zuiden 't Caproen, mitsgaders 't erf voor het huis over de weg, en zal Maerten Pieters, enige zoon van hun overleden dochter Griet Meijnders, mede-erfgenaam wezen in de plaats van zijn overleden moeder. De kinderen die getrouwd zijn hoeven hun genoten boedelgaaf niet in te brengen. In 1659 herroepen Meijndert Pouwels en Trijn Nannis deze testamentaire beschikkingen en verklaren hun testament van 20 maart 1652 bij notaris Jan van Everdingen te Alkmaar weer van kracht. [12]
Levensloop:
ca 1585 Geboren
<1659 Overleden
Vorige en volgende generaties:
7120 - Pouwels  
 
Meijndert Pouwelsz
3561 - Trijn Nanninghs

1780 - Paulus Meijndertsz
1781 - Anna Jans

890 - Gerrit Poulusz Kleijenburgh
7121 - Griet Meijndertsdr  
 
 
Afstammingslijn:
Meijndert Pouwelsz is vader van
1780 - Paulus Meijndertsz, vader van
890 - Gerrit Poulusz Kleijenburgh, vader van
445 - Neeltje Gerrits Kleijenburgh, moeder van
222 - Pieter Ariensz Hartland, vader van
111 - Antje Hartland, moeder van
55 - Anna Bakker, moeder van
27 - Grietje Pesser, moeder van
13 - Elisabeth Mulder, moeder van
6 - Petrus Jacobus Van der Wal, vader van
3 - Elisabeth Henriëtte Van der Wal, moeder van
1 - Yvon Paul Rozijn

Bronnen: 12

« Toon in overzicht Home