220 ♂ - Claas Arisz Bakker

Oudovergrootvader van Yvon Rozijn

Naam:Bakker
Voornamen:Claas Arisz
Vader:440 - Aris Sijmonsz Bakker
Moeder:441 - Leentje Claas
Partner:221 - Anna Hendriks Van Weel
Geloof:Gereformeerd
Beroep:Klokkenluider, Dorpsbode, Onderkoster van Noord-Scharwoude
Opmerkingen:[12]: In het lidmatenboek van Noord-Scharwoude: Klaas Arijsz Bakker doet belijdenis op 17 mei 1750, op 24 augustus 1777 en 17 april 1793 worden Claas Arijsz Bakker en Anna Hendriks van Weel, echteluiden, vermeld als lidmaten.
In Noord-Scharwoude verkoopt in 1760 Jacob Leen aan Claas Arisz Backer het voorste gedeelte van een huisje en een erf gelegen even bezuiden de Paapmersloot op het Eijlant, belend ten oosten de Westburgsloot, ten westen Hendrick Leen annex, voor 40 gld in gereed geld, verkoopt in 1774 Claas Arisz Backer aan Aarjen Bruijn een akker zaadland in de polder op de Drieharnebos, groot 11 snees 2 roeden, belend ten zuiden Zeger Heeman, ten noorden Willem de Graaft, voor 9 gld ['t snees] in gereed geld, en bekent in 1789 Claas Aris Backer schuldig te wezen aan Mej. Trijntje Hoflaan wonende te Schagen 140 gld, tegen een rente van 3 gld 10 st in 't jaar, met als onderpand een voorste gedeelte van een huis en erve op 't Eijlant aan de Paapmersloot, belend ten westen Gerrit Schouten annex, ten oosten de Brugsloot.
Op de schellingenlijsten van Noord-Scharwoude komt Claas Arisz voor in de periode 1760-1764 voor 1 schelling, Claas Backer in de periode 1772-1774 voor 2 schellingen, Claas Arisz in periode 1779-1794 voor 2 schellingen (1 schelling gerekend voor 15 stuivers).
In Noord-Scharwoude wordt in 1769 Claas Arisz aangesteld tot 't bodeambt voor 15 gld 's jaars ten laste van het dorp, 't klokluiden en het hondeslagersambt ten laste van de kerk met het onderhoud van de luidtouwen inbegrepen voor 16 gld 's jaars, 't gnap houden van de kerkestraat mede ten laste van de kerk 's jaars 13 gld 4 st, en de aanwezigheid op de landverhuring ten laste van de kerk voor elke dag 1 gld, alles ingaande kerstmis 1769; een overeengekomen conditie is dat Claas Arisz elk jaar onder de kerkmeesters zal laten staan 25 gld van zijn salaris, te gebruiken voor reparatie en onderhoud van zijn woonhuis.
In 1786 zijn de kerkmeesters van Noord-Scharwoude ten overstaan van schepenen geaccordeerd met Claas Arisz Backer dat die zal genieten elk jaar ƒ 16 als deurwachter van de kerk en voor het klokkenluiden inbegrepen het onderhoud van de touwen, item voor het gnap houden van de kerkestraat en -laan tot aan de Heerestraat, met het scheren van de heiningen en de singel, en nog het afslaan van de wallen en 't heinen van de sloten langs de laan, alsmede vacatiegeld op de landverhuring, nog ƒ 17. Op 24 april 1788 vindt eedaflegging plaats in handen van Dirk Sijpheer, schout, secretaris en gerechtsbode, van o.a. Claas Backer, dorpsbode.
Volgens instructie van het uitvoerend bewind van de Bataafsche Republicq zijn 6 burgers, waaronder Claas Backer als dorpsbode, van hun posten ontslagen door de municipaliteit van Noord-Scharwoude, en na voorgaand onderzoek weer in hun respectieve posten aangesteld.
Nadat de diakenen van de gereformeerde gemeente te kennen hebben gegeven dat Claas Arisz Backer en zijn vrouw Anna Hendriks wegens ouderdom, zwakheid en onvermogen zich met hun boedel aan de diakonie hadden opgedragen, maar dat de diakenen hen wel als leden maar niet hun boedel voor hun rekening kunnen nemen, heeft de municipaliteit van Noord-Scharwoude in 1799 de diakenen gemachtigd om in naam van de municipaliteit de vaste en alle andere goederen publiek te verkopen en alle rekeningen te vereffenen.
Levensloop:
ca 1730 Geboren te Niet te vinden, geen akten
schatting
01-04-1752 Ondertrouw te Noord-Scharwoude met:
221 - Anna Hendriks Van Weel
Jonkman, onvermogend
02-08-1769 Kind geboren te Akersloot:
110 - Pieter Bakker
12-12-1800 Begraven te Noord-Scharwoude
Pro deo
Vorige en volgende generaties:
440 - Aris Sijmonsz Bakker 880 - Sijmon Pietersz Bakker
881 - Trijn Jans
Claas Arisz Bakker
221 - Anna Hendriks Van Weel

110 - Pieter Bakker
111 - Antje Hartland

55 - Anna Bakker
441 - Leentje Claas  
 
 
Afstammingslijn:
Claas Arisz Bakker is vader van
110 - Pieter Bakker, vader van
55 - Anna Bakker, moeder van
27 - Grietje Pesser, moeder van
13 - Elisabeth Mulder, moeder van
6 - Petrus Jacobus Van der Wal, vader van
3 - Elisabeth Henriëtte Van der Wal, moeder van
1 - Yvon Paul Rozijn

Bronnen: 12

« Toon in overzicht Home