1990 ♂ - Dirk Eelkes

Stamgrootvader van Yvon Rozijn

Naam:Eelkes
Voornamen:Dirk
Vader:3980 - Eelke Taekes
Moeder:3981 - Lipck Saeckes
Partner:1991 - Aafke Botes Stania
Beroep:Boer
Opmerkingen:Na zijn huwelijk was hij boer te Oldeboorn. Hij trouwde (2e) ca 1694/95 met Richtje Riemers Rijpkema uit Terhorne, weduwe van Idze Gerrits. Zij bracht volgens personele goedschatting toen 5000 Cgl in. Na zijn tweede huwelijk woonde hij in Terhorne en was daar dorpsrechter en ontvanger. Hij was er voor de helft eigenaar van de door hem zelf gebruikte zate met stem nr 1 en verder huurder van de zate met stem nr 13. Hij kocht en verkocht regelmatig huizen in en om Terhorne en was samen met zijn vrouw eigenaar van huizen en de molen in Terhorne. Van moederszijde erfde hij 1/7 deel van "Andringa Saete" met stem nr 56 te Akkrum. In 1697 was hij curator over de weeskinderen van Klaas Gerrits, weduwe van zijn schoonzuster Tjitske Riemers Rijpkema. In 1709 was hij curator over kinderen van zijn broer Hoite Eelkes. [45]
Levensloop:
ca 1650 Geboren te Akkrum
13-10-1678 Ondertrouw te Oldeboorn met:
1991 - Aafke Botes Stania
Afkomstig van Akkrum
ca 1680 Kind geboren te Oldeboorn:
995 - Luitske Dirks
ca 1694 Overig
Tweede huwelijk met Richtje Riemers Rijpkema
1710 Overig te Terhorne
Genoemd als lidmaat; ontvanger
ca 1714 Overleden te Terhorne
Vorige en volgende generaties:
3980 - Eelke Taekes 7960 - Teake Sjoerds
 
Dirk Eelkes
1991 - Aafke Botes Stania

995 - Luitske Dirks
994 - Riemer Klazes Rypkema

497 - Aafke Riemers Rypkema
3981 - Lipck Saeckes 7962 - Saecke Hoytes
7963 - Antje Sjoerds Wiarda
 
Afstammingslijn:
Dirk Eelkes is vader van
995 - Luitske Dirks, moeder van
497 - Aafke Riemers Rypkema, moeder van
248 - Dirk Wijbes, vader van
124 - Wybe Dirks Rypkema, vader van
62 - Jarig Wybes Rijpkema, vader van
31 - Rigtje Jarigs Rijpkema, moeder van
15 - Cornelia Goudemond, moeder van
7 - Hendrika Wilhelmina De Geus van den Heuvel, moeder van
3 - Elisabeth Henriëtte Van der Wal, moeder van
1 - Yvon Paul Rozijn

Bronnen: 45

« Toon in overzicht Home