157 ♀ - Geertrui Hogeveen

Oudovergrootmoeder van Yvon Rozijn

Naam:Hogeveen
Voornamen:Geertrui
Vader:314 - Pieter Adriaansz Hogeveen
Moeder:315 - Marretie Theunisse Visser
Partner:156 - Klaas Beets
Opmerkingen:Genoemd in notariële akte 20-12-1761. Geertrui, die een hofstede in Vreeland verhuurt aan Cornelis van der Burgh, heeft van hem een "merkelijke somme" aan achterstallige huur tegoed. Zij krijgt nu het recht om zijn "vee, bouw- en melkgereedschap, huijscieraad en imboedel, hoij en stroij" te verkopen om de schuld te voldoen. Ook moet Cornelis voor 1 mei a.s. het huis hebben ontruimd en verlaten.

Genoemd in notariële akte 1-3-1762. Geertrui verhuurt een stuk land, "groot vijf morgen (...) in Vreelandt in de Voorburgse polder agter het erf van de smit" aan Sander Borra. De huur geldt voor twee aaneenvolgende jaren, die hun aanvang hebben genomen op "Corsmus 1761" en loopt tot "Corsmus 1763", voor de jaarlijkse som van 90 gulden en 1 dukaat. Verder is de huurder gehouden "messie van zijn vee in de voorschrevene huurjaaren vallende op het gehuurde land te brengen en over te strooijen" en het land "met hoornvee (te) bewijen" en hij heeft de vrijheid om "eenige jagerspaarden die hier vernagten mogten in de wije te mogen doen". Goevert Borra staat borg voor de te betalen huur.

Genoemd in notariële akte 1-3-1762. Geertrui verhuurt aan Abraham Roos "zekere huijsinge, erf en gront met een hooijberg daarop staande gelegen in Vreelant aen de westzijde van de revier de Vegt onder den geregte van Nigtevegt" voor f 25 per jaar, voor 2 jaar ingaande 1 mei 1762. Abraham zal elke drie maanden f 6 betalen, en Sander Borra de resterende f 1, in ruil daarvoor zal Abraham Sander met zijn "wagen en paart" helpen "de messie van zijn vee vallende over sijn lant te brengen".

Genoemd in notariële akte 1-3-1762. Geertrui komt met Jan Rutten Barnevelt overeen wat de grens is van "zeker stuk erf ofte gront gelegen onder den geregten van Kortenhoef, bij de Kortenhoefsesluijs bij Vreelant genaamd den Haag", omdat daarover "eenige questie en verschil" was ontstaan. Het erf zal strekken "van den dijk af oostwaarts op tot aan de willige knooten die aen de westzijde van het pad na het secreet geplant zijn, en aan de zuijtzijde ter halver sloot, en aen de noortzijde tot de knootwillige die van den dijk na het screetpad wijsen". Jan zal met de knotwilgen kunnen doen wat hem goeddunkt, daarom zijn drie palen neergezet op het land van Geertrui die de grens aangeven.
Levensloop:
19-01-1721 Gedoopt te Loenen
21-05-1741 Huwelijk te Vreeland met:
156 - Klaas Beets
22-06-1749 Kind gedoopt te Vreeland:
78 - Pieter Beets
20-12-1761 Overig te Utrecht
Genoemd in notariële akte
01-03-1762 Overig te Utrecht
Genoemd in notariële akte
01-03-1762 Overig te Utrecht
Genoemd in notariële akte
01-03-1762 Overig te Utrecht
Genoemd in notariële akte
13-06-1763 Begraven te Vreeland
Wed. wijlen Klaas Beets
Vorige en volgende generaties:
314 - Pieter Adriaansz Hogeveen  
 
Geertrui Hogeveen
156 - Klaas Beets

78 - Pieter Beets
79 - Barbera Groot

39 - Jansje Beets
315 - Marretie Theunisse Visser 630 - Tonis Jansz
631 - Geertje Jacobs Ketelaer
 
Afstammingslijn:
Geertrui Hogeveen is moeder van
78 - Pieter Beets, vader van
39 - Jansje Beets, moeder van
19 - Petronella Geertruy Keijser, moeder van
9 - Jansje Zahradnik, moeder van
4 - Dirk Antoon Rozijn, vader van
2 - Dirk Antonius Rozijn, vader van
1 - Yvon Paul Rozijn
« Toon in overzicht Home