127410 ♂ - Keimpe Martena

Stamoudbetovergrootvader van Yvon Rozijn

Naam:Martena
Voornamen:Keimpe
Vader:254820 - Doecke Martena
Moeder:254821 - Sjouck Kempesdr Unia
Partner:onbekend
Opmerkingen:In 1508 studeerde Keimpe te Orleans letteren en mogelijk ook rechten. Karel V, wiens partij hij koos, benoemde hem in 1515 tot Raad in het Hof van Friesland en liet hem door stadhouder Floris van Egmond tot ridder slaan. Op last der Staten schreef hij het "Annael", of "Landboek". Dit geeft de geschiedenis weer van 1498 tot 1530. Het werd bewaard in een kist met drie sloten, die weer bewaard werd in een andere kist met drie sloten te Franeker. De tekst werd later afgedrukt in het Charterboek (II, 1-208) en bevat o.a. ordonnanties, instructies, belastingstaten e.d. In 1517 werd hij grietman van Tietjerkstradeel. In 1521 woonde hij de Rijksdag te Worms bij. Hij had een broer Ype en een oom Hessel, die meeging met een kruistocht. Keimpe huwde (1e) met Peije Lieuwesdr uit Groningen, die in 1531 overleed. Hij huwde (2e) met Magdalene Schenck van Tautenburgh, die op 02-04-1537 overleed en (3e) met Anna Walta van Heerma, die in 1577 overleed. Hij maakte een testament op 06-05-1538 en overleed waarschijnlijk op 08-11-1538. Vermoedelijk werd hij in de Galileeerkerk te Leeuwarden begraven, waar ook zijn tweede vrouw was begraven. [45]
Levensloop:
ca 1487 Geboren
ca 1510 Kind geboren:
63705 - Anna Keimpes Martena
Schatting
08-11-1538 Overleden
Waarschijnlijk
Vorige en volgende generaties:
254820 - Doecke Martena 509640 - Syds Martena
509641 - Jel Harinxma
Keimpe Martena


63705 - Anna Keimpes Martena
63704 - Sjoerd Wopkes

31852 - Keimpe Sjoerds Wiarda
254821 - Sjouck Kempesdr Unia 509642 - Keimpo Unia
509643 - Frouck Ammama
 
Afstammingslijn:
Keimpe Martena is vader van
63705 - Anna Keimpes Martena, moeder van
31852 - Keimpe Sjoerds Wiarda, vader van
15926 - Sjoerd Keimpes Wiarda, vader van
7963 - Antje Sjoerds Wiarda, moeder van
3981 - Lipck Saeckes, moeder van
1990 - Dirk Eelkes, vader van
995 - Luitske Dirks, moeder van
497 - Aafke Riemers Rypkema, moeder van
248 - Dirk Wijbes, vader van
124 - Wybe Dirks Rypkema, vader van
62 - Jarig Wybes Rijpkema, vader van
31 - Rigtje Jarigs Rijpkema, moeder van
15 - Cornelia Goudemond, moeder van
7 - Hendrika Wilhelmina De Geus van den Heuvel, moeder van
3 - Elisabeth Henriëtte Van der Wal, moeder van
1 - Yvon Paul Rozijn

Bronnen: 45

« Toon in overzicht Home